Застосування теорії груп до побудови різних геометрій
(ЗТГдПРГ)

Мета та завдання курсу: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими основними темами:
- теоретико-групові аспекти геометрії;
- евклідова та афінна геометрія;
- найпростіші геометрії афінного типу.
  • 7.08.01.01-математика, спеціаліст
  • 4 кредити
  • 144години (всього*
  • 3(тижневі аудиторні години*
  • Обов’язкова дисципліна
  • 7 семестр, в якому читається курс
  • 7 семестр – 34 год. лекцій, 17 год. практ. і 93 год. самост.,
  • Залік у 7 семестрі.