Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

з курсу «Розробка клієнтської частини web-додатків»

для спеціальностей

7.040301, 8.040301 Прикладна математика

 

1.   Екзамен. Екзаменаційний білет (30 балів) складається з одного теоретичного питання на 10 балів та 2 задач по 10 балів. У сумі з модульними контролями (70 балів) це загалом складатиме 100 балів.

 

За відсутність базових знань у відповіді на теоретичне питання екзаменаційного білету знімається 5-7 балів. За помилки в поясненнях, які не привели до принципових змін відповіді на теоретичне питання, знімається 1-4 бали. Часткова відповідь на теоретичне питання, в якій немає повного розуміння понять, оцінюється не вище 3 балів.

 

За принципові помилки в розв’язуванні задачі знімається 5-7 балів. За непринципові помилки в розв’язуванні задачі знімається 1-4 бали. Часткове розв’язання задачі із грубими помилками, що не привело до отримання результату, оцінюється не вище 3 балів.

 

2.   Підсумкова оцінка. Підсумкова оцінка виставляється за загальною сумою набраних студентом балів згідно із наступною таблицею:

 

Рейтингова оцінка з

Оцінювання в

Оцінка за національною

дисципліни

системі ЕСТS

шкалою

 

 

 

90 – 100

А

5 (відмінно)

 

 

 

 

82 – 89

В

4

(добре)

 

 

 

 

75 – 81

С

4

(добре)

 

 

 

69 – 74

D

3 (задовільно)

 

 

 

50 – 68

E

3 (задовільно)

 

 

 

 

 

2 (незадовільно)

35 – 49

FX

з можливістю

 

 

повторного складання

 

 

 

0 – 34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим

 

 

повторним курсом

 

 

 

 

 

Last modified: Tuesday, 15 December 2015, 7:01 PM